لیست اخبار صفحه :1
پایش و ارزیابی عملکرد معاونت غذا و دارو دانشگاه توسط تیم بازرسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

پایش و ارزیابی عملکرد معاونت غذا و دارو دانشگاه توسط تیم بازرسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تیمی متشکل از مدیران معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران و اداره کل امور استان های سازمان غذا و دارو باهدف راستی آزمایی و بررسی شاخص‌ها برحسب مستندات موجود از واحدهای معاونت غذا و دارو بازدید به عمل آوردند.

پایش و ارزیابی عملکرد معاونت غذا و دارو توسط تیم بازرسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

پایش و ارزیابی عملکرد معاونت غذا و دارو توسط تیم بازرسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تیمی متشکل از مدیران معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران و اداره کل امور استان های سازمان غذا و دارو باهدف راستی آزمایی و بررسی شاخص‌ها برحسب مستندات موجود از واحدهای معاونت غذا و دارو بازدید به عمل آوردند.

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تنظیمات قالب