دکتر سید اسماعیل سادات ابراهیمی

دانشیار دکتری تخصصی شیمی دارویی

وظایف و مسئولیت های معاون غذا و دارو عبارتند از:

  • هماهنگ نمودن فعالیتهای معاونت غذا ودارو در حوزه غذا،دارو ،آزمایشگاه کنترل مواد غذائی ،آرایشی وبهداشتی با سازمان غذا وداروو دانشگاه علوم پزشکی بالاخص در حوزه های معاونتهای بهداشتی ،معاونت درمان براساس ضوابط ومقررات جاری
  • انجام هماهنگیهای بین بخشی با محوریت استانداری ،درحوزه های صنعت ،معدن ،تجارت ،جهاد کشاورزی ،سازمان تعزیرات حکومتی و فرماندهی نیروی انتظامی
  • هدایت فعالیتهای مدیریت های معاونت شامل غذا ،دارو و آزمایشگاه کنترل مواد غذائی درراستای قوانین و ضوابط موجود باهدف رعایت حقوق استفاده کنندگان از خدمات این معاونت و آحاد جامعه .

شماره تماس دفتر :66977647-66977637-66495989

فکس: 66412653

 

سوابق آموزشی:

1.

Ph.D


Pharmaceutical Chemistry, Tehran university of medical science, Tehran, Iran, 1996
2.

Pharm D


Pharmacy degree , Tehran university of medical science, Tehran , Iran, 1986

عضویت در مجامع: 

1.

Medicinal Plants Research Center of Tehran University of Medical Sciences


Activity Type:Member
2005-now
2.

Traditional and complementary medicine of the Ministry of Health


Activity Type:member of committee
2005-now
3.

Medicinal plants of the Ministry of Health


Activity Type:member of committee
2002-now
4.

Medicinal Plants Research Network of the Ministry of Health


Activity Type:Member
2001-now
5.

Member of Research Committee of the Faculty of Pharmacy


Activity Type:member of committee
2000-200