لیست اخبار صفحه :1
فهرست اولویت های تولیدداخل تجهیزات و ملزومات پزشکی

فهرست اولویت های تولیدداخل تجهیزات و ملزومات پزشکی

فهرست اولویت های تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی منتشر شده توسط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت متبوع به منظور اطلاع رسانی به شرکت های متقاضی تولید و همچنین عموم مردم بر اساس مجموع ارزبری پنج ساله ارسال می گردد.

    برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
    تنظیمات قالب