صفحه معاونت » مدیریت دارو » فني و نظارت

 

واحد فني و نظارت

تلفن مستقیم واحد فنی و نظارت: ۶۶۴۹۷۷۳۵

همكاران واحد :

 

نام و نام خانوادگي

تلفن

آقای دكتر  رامهرمزي رمضان نژاد ۶۴۴۳۲۴۳۶
خانم دکتر نکوئی ۶۴۴۳۲۴۳۳

خانم دکتر قیومی

۶۴۴۳۲۴۳۰

خانم دکتر شکری

۶۴۴۳۲۴۳۶

خانم دکتر تهی دست

۶۴۴۳۲۴۳۳

خانم دکتر  فلاح

۶۴۴۳۲۴۲۶

خانم دکتر قلعه نویی

۶۴۴۳۲۴۳۳

خانم دکتر حامدیان

۶۴۴۳۲۴۲۶

خانم دکترخرم دل ۶۴۴۳۲۴۲۶

خانم دکتر ساریخانی

۶۴۴۳۲۴۲۶
خانم دکتر منوچهری ۶۴۴۳۲۴۴۳
خانم دکتر حاجی شاه ۶۴۴۳۲۴۲۶

 

شرح وظايف:

۱- بازرسي از داروخانه هاي  تحت پوشش دانشگاه

۲- بازرسي از داروخانه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه

۳- ارزشيابي داروخانه ها درجهت ارتقاء خدمات دارويي

۴- رسيدگي به شكايات از داروخانه ها

۵- كارشناسی محل به منظور تاسيس وانتقال مكان داروخانه، انبار شرکت های پخش سراسری

۶- بررسي بازرسيهاي داروخانه هاي تحت پوشش دانشگاه و اقدامات لازم

۷- نظارت بر نحوه عملكرد شركت هاي پخش دارويي

۸- اظهارنظر ، نگهداري وامحاء داروهاي قاچاق وتاريخ گذشته

۹- بررسي تخلفات داروخانه ها و اجراي ضوابط مربوطه

۱۰- کارشناسی مناطق تحت پوشش دانشگاه از نظر نیاز به داروخانه

۱۱- شرکت در جلسات کارشناسی