صفحه معاونت » مدیریت دارو » داروهای تحت کنترل

واحد داروهای تحت کنترل

مسئول واحد :

سرکار خانم دکتر زينب رضا پور بيژني

تلفن : ۶۶۹۷۷۶۴۸

 

همكاران واحد :

 

نام و نام خانوادگي

تلفن

خانم  محبوبی زاده

۶۴۴۳۲۴۷۷

خانم زيوز زاده

۶۴۴۳۲۴۷۷

آقای  بابایی

۶۴۴۳۲۴۷۸

خانم عبدلی بیدهندی

۶۴۴۳۲۳۱۷

خانم محمودزاده

۶۴۴۳۲۴۷۸

 

شرح وظايف:

۱- تشکیل پرونده و بررسی مدارک و نسخ بیماران سرپایی (سرطانی و صعب العلاج ) متقاضی دریافت دارو در حوزه نظارتی دانشگاه

۲- تدارک داروهای مخدر و توزیع آنها بین واحدهای مصرف کننده حوزه نظارتی دانشگاه (بیمارستانها ، مراکز ترک اعتیاد )

۳- دریافت پوکه داروهای مصرف شده توسط واحدهای درمانی ، بیمارستانی ، سرپایی حوزه نظارتی و بررسی و مطابقت آنها با داروهای دریافتی

۴- امحاء پوکه داروها با حضور مسئولین ذیربط و تنظیم صورتجلسه

۵- نظارت بر روند صحیح و اصولی مصرف داروهای مخدر در واحدهای حوزه نظارتی و انجام بازرسی های مربوطه

۶- عیادت از بیماران سرطانی و صعب العلاج در منزل و نظارت بر چگونگی مصرف دارو وتهیه گزارش و تکمیل چک لیستهای موجود

۷- ثبت دفاتر ، انبارداری و تأمین فضا و شرایط مناسب برای نگهداری داروها

۸- بررسی و تحویل مواد اولیه و داروهای فرآیند شده تحت کنترل، جهت پروژه های تحقیقاتی و تنظیم نامه معرفی به شرکت های تولید کننده و وارد کننده