صفحه معاونت » مدیریت دارو » امور داروخانه ها

واحد امور داروخانه ها

 

همكاران واحد :

 

نام و نام خانوادگي

تلفن

خانم زهرا امیری

۶۴۴۳۲۴۳۰

آقای حسین ابراهیمی شاهد

۶۴۴۳۲۴۳۰

 

شرح وظايف:

۱- تكميل مدارك به منظور طرح موضوع : تاسيس داروخانه، ابطال و تاسيس همزمان داروخانه در همان محل ، تائيد صلاحيت مسئول فني ، تبديل وضعيت ارائه خدمات دارويي داروخانه ، ابطال مجوز تاسيس داروخانه و … در كميسيون ماده ۲۰ و انجام ساير امور مربوطه پس از راي كميسيون

۲- انجام كليه امور مربوط به روند قانوني و اداري تاسيس داروخانه ها ، انتقال سرمایه ، تبديل وضعيت ارائه خدمات دارويي داروخانه ها ، تغییر مسئولین فنی  داروخانه ها شامل معرفي به شركتهاي دارويي و بيمه هاي خدمات درماني جهت انعقاد قرار داد بيمه و صدور پروانه هاي مربوطه و …

۳- صدور پروانه تاسيس و مسئول فني داروخانه

۴- صدور گواهی  تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه

۵- تمديد اعتبار پروانه مسئولين فني داروخانه

۶- صدور مجوز قائم مقام مسئول فني داروخانه

۷- صدور گواهي سابقه كار داروسازان در داروخانه هاي حوزه نظارتي دانشگاه

۸- ثبت نام افراد واجد شرايط تاسيس داروخانه

۹- امتيازبندي متقاضيان تاسيس داروخانه بر اساس ضوابط و مقررات

۱۰- تهیه و ارسال لیست تغییرات امور داروخانه ها به سازمان غذا  و دارو

۱۱- صدور حواله الکل طبی جهت مراکز توزیعی و پزشکی برابر بخشنامه های وزارت بهداشت

۱۲- تهیه ، توزیع ، جمع آوری و امحاء کوپن شیرخشک و نظارت بر توزیع شیر خشک در حوزه نظارتی