صفحه معاونت » مدیریت دارو » رسیدگی به شکایت

« در این صفحه صرفا شکایات ثبت شده از طرف مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قابل رسیدگی می باشند »

 

» مشاهده مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران

 captcha