فرم ها و چک لیست ها

فرم ها و چک لیست ها 

» ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه مرجع کنترل و آزمایشگاه های مورد تایید فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه تولیدی و وارداتی

» نمونه برداری از محصولات تولیدی/ وارداتی از سطح عرضه PMS

» چک لیست ارزیابی واحدهای عطاری

»فرم های مربوط به درخواست IRC صدور/تمدید/اصلاحیه شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه

»فرم تعهد ارسال نمونه

»چک لیست نظارت و ارزیابی انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل وشیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه

»جدول اکسل ارزیابی فرآورده طبیعی

»چک لیست مدارک ضروری جهت بررسی اولیه پرونده درخواست صدور پروانه ساخت فرآورده طبیعی

»پرسشنامه تقاضای ساخت و تولید فراورده طبیعی

»فرم درخواست افزایش فرآورده تجویزی در سامانه حامی برای طرح در کمیته تخصصی پایش نسخ الکترونیک

» فرم های مربوط به صادرات فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

» چک لیست بازرسی از عطاری ها و باشگاه های ورزشی

» چک لیست ارزیابی واحدهای عطاری

» چک لیست بازدید از شرکت های توزیع فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، انواع شیر خشک، فرآورده های متابولیک، غذای کودک و غذای ویژه

» چک لیست شرایط بهینه ساخت در کارخانه های تولید فرآورده مکمل تغذیه ای (GMP)

» چک لیست شرایط بهینه ساخت در کارخانه های تولید فرآورده های طبیعی و سنتی (GMP)

» فرم بازرسی باشگاه های ورزشی