معرفی مدیریت

« اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل »

رئیس اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

سرکار خانم دکتر پروین مجدی نسب

روز و ساعات ملاقات: روز دوشنبه ساعت ۹ الی ۱۱

تلفن تماس: ۶۴۴۳۲۴۵۷

» مشاهده چارت سازمانی