صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » اخبار مدیریت غذا » دستورالعمل و راهنمای درج نشانگر رنگی تغذیه ای (چراغ راهنمای تغذیه ای جدید)

دستورالعمل و راهنمای درج نشانگر رنگی تغذیه ای (چراغ راهنمای تغذیه ای جدید)

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
تعداد بازدید : 9909

دستورالعمل و راهنمای درج نشانگر رنگی تغذیه ای (چراغ راهنمای تغذیه ای جدید)

دستورالعمل و راهنمای درج نشانگر رنگی تغذیه ای و زمان بندی و برنامه اجرائی دستورالعمل نشانگر رنگی تغذیه ای

دستورالعمل و راهنمای درج نشانگر رنگی تغذیه ای و زمان بندی و برنامه اجرائی دستورالعمل نشانگر رنگی تغذیه ای در خصوص محصولات غذائی تولید داخل و واردات مطابق رای کمیته فنی و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی فراوده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذاو دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پیوست ارائه میگردد.

» دانلود دستورالعمل نشانگر رنگی