معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعیه در خصوص حضور مداوم قائم مقام معرفی نشده مسئول فنی در داروخانه

با توجه به ماده ۱۹ و تبصره مربوطه در آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها و همچنین طبق مصوبه منطقه آمایشی ۱۰ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ در صورت مشاهده بیش از سه بار حضور قائم مقام مسئول فنی که به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی نگردیده است، مراتب به سازمانهای بیمه گر اعلام خواهد گردید.

ثبت شده در سایت معاونت غذا و دارو طی شماره 999 و در روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۷:۵۵