معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

دستورالعمل و راهنماي درج نشانگر رنگي تغذيه اي (چراغ راهنماي تغذيه اي جدید)

دستورالعمل و راهنمای درج نشانگر رنگی تغذیه ای و زمان بندی و برنامه اجرائی دستورالعمل نشانگر رنگی تغذیه ای در خصوص محصولات غذائی تولید داخل و واردات مطابق رای کمیته فنی و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی فراوده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذاو دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پیوست ارائه میگردد.

» دانلود دستورالعمل نشانگر رنگی

 

 

ثبت شده در سایت معاونت غذا و دارو طی شماره 997 و در روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۵:۵۱