معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

قابل توجه کلیه شرکت های (غذایی، آرایشی و بهداشتی) و مسئولین فنی

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکتهای (غذایی،آرایشی و بهداشتی) که پروانه ها و مجوز های خود را از این معاونت دریافت می نمایند می رساند، مقتضی است مشخصات کامل شرکت و مسئول فنی خود را در سامانه مدیریت اطلاعات سازمان ثبت نمایند و انجام کلیه امور آن شرکت از قبیل پروانه ساخت در این معاونت از تاریخ ۱ شهریور ۹۴ منوط به ثبت نام در سامانه مذکور خواهد بود.

 

 

» سامانه مدیریت اطلاعات
ثبت شده در سایت معاونت غذا و دارو طی شماره 994 و در روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۵:۲۱