معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعیه تأسیس داروخانه روزانه در روستای قمصر

بدینوسیله از متقاضیان تأسیس داروخانه روزانه در روستای قمصر که صرفاً تا قبل از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت بر امور داروی دانشگاه به ثبت رسانده اند دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۱۶مهر ۹۶ جهت اعلام آمادگی و تکمیل مدارک خود در روزهای اداری به این معاونت واقع در تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی، پلاک ۵۸۴ طبقه سوم مدیریت نظارت بر امور دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه نمایند.

   ضمناً مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و به هیچ عنوان به درخواست ها و مراجعات بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ثبت شده در سایت معاونت غذا و دارو طی شماره 2638 و در روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۱:۴۶