معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعیه فراخوان تأسیس داروخانه در شهر حسن آباد فشاپویه

بدینوسیله از متقاضیان تأسیس داروخانه روزانه در شهر حسن آبادفشاپویه که صرفاً تا قبل از تاریخ ۰۱اردیبهشت ۱۳۹۶ درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت بر امور داروی دانشگاه به ثبت رسانده اند دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۲۲مرداد ۱۳۹۶ جهت اعلام آمادگی و تکمیل مدارک خود در روزهای اداری به این معاونت واقع در تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی، پلاک ۵۸۴ طبقه سوم مدیریت نظارت بر امور دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه نمایند.

ضمناً مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و به هیچ عنوان به درخواست ها و مراجعات بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ثبت شده در سایت معاونت غذا و دارو طی شماره 1700 و در روز شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۳:۲۵