صفحه معاونت » مدیریت غذا » اطلاع رسانی » الزام اجرای آخرین مقررات اعلامی سازمان غذا و دارو در خصوص تراریختگی و رخدادهای تراریخته