صفحه معاونت » مدیریت غذا » مدیریت نظارت برمواد غذایی و آرایشی » مدارک لازم جهت صدور و اصلاح بهره برداری

مدارک لازم جهت صدور و اصلاح بهره برداری

۱-درخواست تايپ شده در سربرگ واحد با مهر و امضای مدیرعامل
۲-چک لیست تکمیل شده مدارک مورد نیاز صدور/اصلاح پروانه بهره برداری

۳-فرم تکمیل شده و تایپ شده پرسشنامه بهره برداري  

۴-تصویر برابر اصل پروانه بهره برداری وزارت صنعت و معدن یا جهاد کشاورزی/(تصویر پشت و رو)
۵-نقشه دقیق ساختمان با مقیاس ۲۰۰/۱ با ذکر متراژ کلیه قسمتها و درج جدول راهنمای نقشه به همراه لوح فشرده
۶-ارائه روزنامه رسمی ثبت شرکت (در صورت لزوم)
۷-فیش هزینه صدور /اصلاح به شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۲۰۰۶ بانک ملی
درصورت تمدید و یا اصلاح ارائه اصل پروانه بهره برداری بهداشت الزامی است