گروههای تخصصی اداره نظارت بر مواد غذایی ،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

 

 • «گروه۱»
 • فراورده های لبنی و روغن و چای
 • سرگروه:خانم مهندس  هجران خواه
 • داخلی ۲۴۵۴

 

 • «گروه۲»
 • آرد ،فراورده های قنادی،کیک و کلوچه و ثند شکر
 • سرگروه:آقای مهندس فراهانی
 • داخلی ۲۴۴۶

 

 • «گروه۳»
 • فراورده های گوشتی،نوشیدنی ها ،کنسروجات
 • سرگروه:خانم مهندس جوادپور
 • داخلی ۲۴۶۱

 

 • «گروه۴»
 • ظروف بسته بندی ،بسته بندی مواد غذایی فراورده های آرایشی و بهداشتی
 • سرگروه:خانم مهندس توفیقی
 • داخلی ۲۳۹۰

 

 • «گروه واردات»
 • واردات مواد اولیه و فرایند شده غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
 • سرگروه:خانم مهندس آقا محسنی
 • داخلی ۲۴۵۰