صفحه معاونت » مدیریت غذا » فرمها و مدارک » مورد نیاز وارد کنندگان مواد اولیه و فرایند شده
مواد اولیه

چك ليست درخواست  ورود مواد اوليه غذايي، آشاميدني آرايشي و بهداشتي (گشايش)

چك ليست درخواست ورود مواد اوليه غذايي، آشاميدني آرايشي و بهداشتي  مشمول ثبت منبع(گشايش)

چك ليست درخواست صدور مجوز ترخيص مواد اوليه غذایی، آشامیدنی، آرايشي و بهداشتي

فرم درخواست وارد کننده جهت صدور مجوز ورود مواد اولیه

فرم درخواست وارد کننده جهت صدور مجوز ترخیص مواد اولیه

فرم تعد نامه عدم مصرف مواد اولیه


محصولات  فرایند شده

چك ليست درخواست ورود امحصولات فرآيندشده) Finish Products (ثبت سفارش)

چك ليست درخواست صدور مجوز ترخيص امحصولات فرآيند شده Finish Products

فرم درخواست وارد کننده جهت صدور مجوز ورود محصولات فرایند شده

فرم درخواست وارد کننده جهت صدور مجوز ترخیص محصولات فرایند شده

فرم تعد نامه عدم مصرف محصولات فرایند شده

تعهد نامه فرآیند شده آرایشی

تعهد نامه فرآیند شده خوراکی

مدارک مورد نیاز تمدید پروانه مسئولین فنی محصولات فرایند شده وارداتی

چک لیست معرفی مسئول فنی شرکتهای وارد کننده جهت تمدید پروانه

فرم بررسی و ارزیابی مدارک مسئول فنی

فرم تعد نامه جانشین مسئول فنی

فرمت مجوز مصرف ، توزیع  و یا عدم مصرف اقلام وارداتی ترخیص شده ار سامانه ttac توسط مسئول فنی