اهم فعالیت های اداره نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی به شرح ذیل می باشد:

۱-نظارت و پایش از

کارخانجات  و کارگاههای تولید مواد غذایی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی تحت پوشش

سردخانه ها و انبارهای نگهداری اقلام غذایی ،آرایشی و بهداشتی تحت پوشش

مراکز عرضه اقلام آرایشی و بهداشتی

۲-صدور، تمدید و اصلاح :

پروانه ساخت

پروانه بهره برداری

پروانه مسئول فنی
مجوز واردات

گواهی بهداشت

شناسه نظارت کارگاهی

۳- پیگیری شکایات واصله و اطلاع رسانی

۴-نمونه برداری ازمحصولات غذایی-آشامیدنی آرایشی و بهداشتی از واحد های تولیدی تحت پوشش ارسال به آزمایشگاه و بررسی موارد عدم انطباق

۵-انجام بازدید های مشترک از سطح عرضه آرایشی و بهداشتی  با سایر ارگانها

۶-پیگیری پرونده های ارسالی تخلفات واحدهای تولیدی به مراجع قضایی تاحصول نتیجه .

۷-برگزاری کلاسهای آموزشی جهت مسئولین فنی و مدیران و کارشناسان.