مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر :سرکار خانم دکتر یلدا حسین زاده اردکانی

رئیس اداره دارو : سرکار خانم دکتر مهشید مظفری