صفحه معاونت » مديريت نظارت بر دارو » رسیدگی به شکایات

« در این صفحه صرفا شکایات ثبت شده از طرف مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قابل رسیدگی می باشند »


» مشاهده و دريافت ليست داروخانه هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران