صفحه معاونت » مدیریت دارو » فني و نظارت

 

واحد فني و نظارت

تلفن مستقیم واحد فنی و نظارت: ۶۶۴۹۷۷۳۵

همكاران واحد :

 

نام و نام خانوادگي

تلفن

آقای دكتر سعادت فرزاد

۶۶۴۹۷۷۳۵

آقای دكتر امير رامهرمزي رمضان نژاد

۶۴۴۳۲۴۷۵

خانم دکتر بهاره نکوئی

۶۴۴۳۲۴۳۳

خانم دکتر رویا جلیل پور

۶۴۴۳۲۴۲۶

خانم دکتر صفورا اسکندری

۶۴۴۳۲۴۳۳

خانم دکتر آرزو قاسمی

۶۴۴۳۲۴۲۶

خانم دکتر اکرم مظفری گودرزی

۶۴۴۳۲۴۲۶

خانم سیمین صادقی

۶۴۴۳۲۴۲۶

 

شرح وظايف:

۱- بازرسي از داروخانه هاي  تحت پوشش دانشگاه

۲- بازرسي از داروخانه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه

۳- ارزشيابي داروخانه ها درجهت ارتقاء خدمات دارويي

۴- رسيدگي به شكايات از داروخانه ها

۵- كارشناسی محل به منظور تاسيس وانتقال مكان داروخانه، انبار شرکت های پخش سراسری

۶- بررسي بازرسيهاي داروخانه هاي تحت پوشش دانشگاه و اقدامات لازم

۷- نظارت بر نحوه عملكرد شركت هاي پخش دارويي

۸- اظهارنظر ، نگهداري وامحاء داروهاي قاچاق وتاريخ گذشته

۹- بررسي تخلفات داروخانه ها و اجراي ضوابط مربوطه

۱۰- کارشناسی مناطق تحت پوشش دانشگاه از نظر نیاز به داروخانه

۱۱- شرکت در جلسات کارشناسی