صفحه معاونت » مدیریت دارو » فني و نظارت

 

واحد فني و نظارت

همكاران واحد :

 

 

نام و نام خانوادگي

تلفن

آقای دكتر سعادت فرزاد

۶۴۴۳۲۴۳۳

آقای دكتر امير رامهرمزي رمضان نژاد

۶۶۹۷۷۶۳۸

خانم دکتر نازنین رحمانیان

۶۴۴۳۲۴۲۶

خانم دکتر رویا جلیل پور

۶۴۴۳۲۴۲۶

خانم دکتر صفورا اسکندری

۶۴۴۳۲۴۳۳

خانم دکتر قاسمی

۶۴۴۳۲۴۲۶

 

شرح وظايف:

 

۱- بازرسي از داروخانه هاي  تحت پوشش دانشگاه

۲- بازرسي از داروخانه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه

۳- ارزشيابي داروخانه ها درجهت ارتقاء خدمات دارويي

۴- رسيدگي به شكايات از داروخانه ها

۵- كارشناسی محل به منظور تاسيس وانتقال مكان داروخانه

۶- بررسي بازرسيهاي داروخانه هاي تحت پوشش دانشگاه و اقدامات لازم

۷- نظارت بر نحوه عملكرد شركت هاي پخش دارويي

۸- اظهارنظر ، نگهداري وامحاء داروهاي قاچاق وتاريخ گذشته

۹- بررسي تخلفات داروخانه ها و اجراي ضوابط مربوطه

۱۰- کارشناسی مناطق تحت پوشش دانشگاه از نظر نیاز به داروخانه

۱۱- شرکت در جلسات کارشناسی