صفحه معاونت » مدیریت دارو » فني و نظارت

 

واحد فني و نظارت

تلفن مستقیم واحد فنی و نظارت: ۶۶۴۹۷۷۳۵

همكاران واحد :

 

نام و نام خانوادگي

تلفن

آقای دكتر سعادت فرزاد

۶۴۴۳۲۴۳۶

آقای دكتر امير رامهرمزي رمضان نژاد

۶۴۴۳۲۴۳۶

خانم دکتر بهاره نکوئی

۶۴۴۳۲۴۳۳

خانم دکتر سیده نسیم حق گو

۶۴۴۳۲۴۲۶

خانم دکتر صفورا اسکندری

۶۴۴۳۲۴۳۶

خانم دکتر سیده آرمینا شیرنگی

۶۴۴۳۲۴۲۶

خانم دکتر اکرم مظفری گودرزی

۶۴۴۳۲۴۲۶

خانم دکتر عطیه شبان قهرود

۶۴۴۳۲۴۲۶

خانم دکتر فرزانه آرام

۶۴۴۳۲۴۳۳

 

شرح وظايف:

۱- بازرسي از داروخانه هاي  تحت پوشش دانشگاه

۲- بازرسي از داروخانه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه

۳- ارزشيابي داروخانه ها درجهت ارتقاء خدمات دارويي

۴- رسيدگي به شكايات از داروخانه ها

۵- كارشناسی محل به منظور تاسيس وانتقال مكان داروخانه، انبار شرکت های پخش سراسری

۶- بررسي بازرسيهاي داروخانه هاي تحت پوشش دانشگاه و اقدامات لازم

۷- نظارت بر نحوه عملكرد شركت هاي پخش دارويي

۸- اظهارنظر ، نگهداري وامحاء داروهاي قاچاق وتاريخ گذشته

۹- بررسي تخلفات داروخانه ها و اجراي ضوابط مربوطه

۱۰- کارشناسی مناطق تحت پوشش دانشگاه از نظر نیاز به داروخانه

۱۱- شرکت در جلسات کارشناسی