صفحه معاونت » مدیریت دارو » داروهای تحت کنترل و الکل

واحد داروهای تحت کنترل و الکل

مسئول واحد :

 

سرکار خانم دکتر زينب رضا پور بيژني

تلفن : ۶۶۹۷۷۶۴۸

 

همكاران واحد :

نام و نام خانوادگي

تلفن

خانم محترم محبوبی زاده

۶۴۴۳۲۴۷۶

خانم اکرم زيوز زاده

۶۴۴۳۲۴۷۷

آقای کیوان بابایی

۶۴۴۳۲۴۷۷

آقای حسین ابراهیمی شاهد

۶۴۴۳۲۴۸۲

خانم الهه کیانی

۶۶۴۷۵۰۰۱

آقاي محمود عباسي

۶۴۴۳۲۴۷۷

آقای سید داوود موسوی

۶۴۴۳۲۴۷۸

 

شرح وظايف:

 

 

۱- تشکیل پرونده و بررسی مدارک و نسخ بیماران سرپایی (سرطانی و صعب العلاج ) متقاضی دریافت دارو در حوزه نظارتی دانشگاه

۲- تدارک داروهای مخدر و توزیع آنها بین واحدهای مصرف کننده حوزه نظارتی دانشگاه (بیمارستانها ، مراکز ترک اعتیاد )

۳- دریافت پوکه داروهای مصرف شده توسط واحدهای درمانی ، بیمارستانی ، سرپایی حوزه نظارتی و بررسی و مطابقت آنها با داروهای دریافتی

۴- امحاء پوکه داروها با حضور مسئولین ذیربط و تنظیم صورتجلسه

۵- نظارت بر روند صحیح و اصولی مصرف داروهای مخدر در واحدهای حوزه نظارتی و انجام بازرسی های مربوطه

۶- عیادت از بیماران سرطانی و صعب العلاج در منزل و نظارت بر چگونگی مصرف دارو وتهیه گزارش و تکمیل چک لیستهای موجود

۷- ثبت دفاتر ، انبارداری و تأمین فضا و شرایط مناسب برای نگهداری داروها

۸- صدور حواله الکل طبی جهت مراکز توزیعی و پزشکی برابر بخشنامه های وزارت بهداشت

۹- تهیه ، توزیع ، جمع آوری و امحاء کوپن شیرخشک و نظارت بر توزیع شیر خشک در حوزه نظارتی

۱۰- بررسی و تحویل مواد اولیه و داروهای فرآیند شده تحت کنترل، جهت پروژه های تحقیقاتی و تنظیم نامه معرفی به شرکت های تولید کننده و وارد کننده