صفحه معاونت » مدیریت دارو » نظارت بر امور بیمارستان ها

واحد نظارت بر امور بیمارستان ها

 

همكاران واحد :

نام و نام خانوادگي

تلفن

دکتر آزاده خوش اندام

۶۴۴۳۲۴۳۰

 

شرح وظايف:

۱- انجام بازرسی و نظارت بر بیمارستان ها، انجام اعتبار سنجی

۲- رسیدگی به امور بیمارستان ها و انجام فرآیند ارزشیابی بیمارستان های تحت پوشش

۳- نظارت بر داروخانه ها و شرکتها

۴- رسیدگی به شکایات مربوط به بیمارستان ها