صفحه معاونت » مدیریت دارو » معرفي مديریت
  • مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر :سرکار خانم دکتر یلدا حسین زاده اردکانی
  • رئیس اداره دارو : سرکار خانم دکتر مهشید مظفری