صفحه معاونت » مدیریت آزمایشگاه » مدیریت » معرفی مدیریت آزمایشگاه


مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی جناب آقای دکتر محسن امینی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تلفن: ۸۸۹۷۸۵۶۶-۸۸۹۷۸۵۶۷-۸۸۹۷۸۵۶۸

فکس:۸۸۹۷۸۵۶۹