صفحه معاونت » مدیریت آزمایشگاه » عملکرد » برنامه هاي عملياتي

آزمايشگاه کنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي

برنامه عملياتي سال ۱۳۹۴

ردیف

عنوان برنامه

زمان

۱

طراحي و توسعه اعتبارسازي روش هاي اندازه گيري

۴۸ ماه

۲

راه اندازي روش اندازه گيري ميزان الکل در نوشيدني هاي مالت دار

۱۲ ماه

۳

راه اندازي روش اندازه گيري باقيمانده سموم

۴۸ ماه

۴

راه اندازي آزمايشگاه کنترل دارو

۴۸ ماه

۵

راه اندازي روش آزمون فلزات سنگين در فرآورده هاي بهداشتي

۲۴ ماه

۶

راه اندازي روش آزمون فلزات سنگين در نوشيدني ها

۲۴ ماه

۷

راه اندازي روش هاي تشخيص تقلبات کره (تعيين استرول ها)

۳۶ ماه

۸

تعیین مقدار و ارزیابی میزان منوسدیم گلوتامات در فرآورده های گوشتی

۲۴ ماه

۹

راه اندازي روش اندازه گيري منومر استايرن در ظروف بسته بندي

۲۴ ماه

۱۰

برگزاري همايش در سطوح کشوري و قطب يک

۴۸ ماه