صفحه معاونت » مدیریت آزمایشگاه » مقالات چاپ شده » لیست مقالات ارائه شده در کنگره و همایش های بین المللی
رديف عنوان مقاله کنگره نويسندگان
۱ Estimation of Microbial Quality of Vegetable salads ۱۴th International Iranian Congress of Microbiology, Tehran, ۲۰۱۳ Mannan Hajmahmoodi, Somayeh Rashidi, Parasto Sadat Fazeli Fard, Narges Kiani, Abolfazl Sirdani, Fatemeh Asadi Pashang
۲ Assessment of microbial contamination in cooked foods ۱۴th International Iranian Congress of Microbiology, Tehran, ۲۰۱۳ Mannan Hajimahmoodi, Fatemeh AsadiPashang, Parasto Sadat FazeliFard, Narges Kiani, Abolfazl Sirdani, Yahya Asgari, Somaye Rashidi
۳ Evaluation of microbial quality of ice creams in Tehran ۱۴th International Iranian Congress of Microbiology, Tehran, ۲۰۱۳ MannanHajmahmoodi, Nasrin Mobasheri, Somayeh Rashidi, Mansoureh Amirpour, Homeira Shahsavar ,Parasto Sadat FazeliFard
۴ Determination of sodium Benzoate and Potassium Sorbate in Iranian Beverage Separation Science, Malaysia, ۲۰۱۲ Mannan Hajimahmoodi, Fatemeh Zamani Mazdeh, Farideh EsmaeiliAftabdari, Mahboubeh Shaneshin, Zhila Moradi-Khatoonabadi, Mohammad Reza Shams Ardakanic.
۵ Determination of Eight Synthetic Food Dyes by Solid Phase Extraction and High Performance Liquid Chromatography Separation Science, Malaysia, ۲۰۱۲ Fatemeh Zamani Mazdeh, Mannan Hajimahmoodi, Afshin Rajabi Khorrami, Farideh EsmaeiliAftabdari, Mohammad Reza Shams Ardakanic.
۶ Rapid high Performance Liquid Chromatography Method for Analysis of Organic Acids in Animal Feed Additives Separation Science, Malaysia, ۲۰۱۲ Mannan Hajimahmoodi, Fatemeh Zamani Mazdeh, Zhila Moradi, Farideh EsmaeiliAftabdari, Parisa Torabi, Mohammad Reza Shams Ardakani.