عملکرد بخش 

آزمونهای به انجام رسیده در سال ۱۳۹۴به تفکیک بخش های آزمایشگاه در جدول زیر آورده شده است

ردیف اعتبار سنجی تعداد
    ۱ کنترل بین آزمایشگاهی     ۶۰ نمونه
    ۲ تکرارپذیری     ۳۳ نمونه
   ۳ تجدید پذیری ۱۳ نمونه
۴ کنترل بین آزمایشگاهی قطب ۸ نمونه
۵ کنترل درون آزمایشگاهی ۷ نمونه