معرفی کنترل کیفیت

 

 

بخش کنترل کيفيت آزمایشگاه کنترل مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی با مسئولیت سرکار خانم مهندس محبوبه شانشین (کارشناس ارشد علوم تغذیه- داخلي تماس ۳۰۳) آماده خدمت رسانی می باشد.

شامل کنترل  بر روی نمونه ها در کلیه بخشهای فنی (درون آزمایشگاهی یا  بین آزمایشگاهی) از نظر عملکرد کارشناسان، صحت روشهای آزمون از نظر تکرار و تجدید پذیری می باشد،  تا نتایج آزمونهای انجام شده با دقت و مطابق با مراجع و منابع معتبر با حداقل عدم قطعیت و خطا گزارش گردد.

اهم وظايف واحدکنترل کيفيت:

     تایید نتایج کلیه نمونه های ارسالی به آزمایشگاه قبل از تایید نهایی توسط مدیریت

     ارجاع نتایج به کارشناسان در صورت وجود خطا و اصلاح آن

     ارجاع نمونه های Q.Cبه بخشها و  یا آزمایشگاه همکار برای تعیین دقت و صحت انجام آزمونها توسط کارشناسان

     مقایسه و ارزیابی نتایج اولیه و نتایج Q.C

     ثبت و بایگانی مستندات مربوطه

     مکاتبات تلفني با مسئولين فني در رابطه با سوالات فني و تخصصي

     پیگیری موارد مطرحه در کمیته عدم انطباق

     تعیین عدم قطعیت آزمون ها

     نظارت بر کنترل میانی تجهیزات

     نظارت بر کنترل میانی شیشه آلات