رسيد نمونه

 

 

 

 

رسید دریافت نمونه

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی- بهداشتی

معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی تهران

 

 

کد: R-FORM-008

کد نمونه

 

نام تحویل گیرنده نمونه

 

نام تحویل دهنده نمونه

 

تاریخ و ساعت تحویل

 

تلفن پاسخگویی:   ۸-۸۸۹۷۸۵۶۶                           ایام کاری: شنبه تا چهارشنبه

 

عدم پذيرش نمونه

 

 

 

 

رسید عدم پذیرش نمونه

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی- بهداشتی

معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی تهران

 

 

کد: ۰۰۱-R-FORM-007

کد نمونه

 

شماره درخواست نمونه

 

علت عدم پذیرش نمونه

 

تایید مسئول مربوطه

تاریخ