شمارش کلی میکروارگانیسم ها

شمارش کلی باکتری ها

شناسایی و شمارش  کلی فرم ها

شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه

شناسایی و شمارش  اشرشیا کلی

جستجوی سالمونلا

شناسایی و  شمارش استافیلوکوکوس اورئوس

شناسایی و شمارش باسیلوس سرئوس

شناسایی و شمارش کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت

شناسایی و شمارش انتروکوک ها

شناسایی و شمارش اسید دوست ها و باکتری های مقاوم به اسید

شناسایی و شمارش سدوموناس ائروژینوزا

شمارش اسپور ها

شناسایی و شمارش کپک

شناسایی و شمارش مخمر

جستجوی تخم انگل

شمارش باکتری های سرما دوست و سرما گرا

بررسی باقیمانده مواد ضد میکروبی

شناسایی و شمارش ویبریو

شناسایی شیگلا

 

شناسایی کاندیدا

شناسایی لیستریا