اندازه گيري خاکستر کل

اندازه گيري خاکستر سولفاته

اندازه­گيري قلیایت خاکستر

خاکستر نا محلول در اسید

اندازه گیری چگالی

اندازه گيري خاکستر محلول در آب جوش نسبت به خاکستر کل

اندازه گيري اسيديته کل

اندازه گیری اسیدیته ثابت

اندازه گيري اسیدیته بر حسب اسید لاکتیک

اندازه گيري اسیدیته برحسب اسید مالیک

اندازه گيري اسیدیته برحسب اسید سیتریک

اندازه گيري گلوتن مرطوب و گلوتن خشک

اندازه گيري اندیس اسیدی

اندازه گيري اسیدیته برحسب اسید استیک

اندازه گيري قند کل

اندازه گيري قند احیا کننده قبل از هیدرولیز

استخراج و اندازه گیری چربی به روش شیکر

اندازه گیری قند پوشش خارجی

اندازه گيري ساکاروز

اندازه گيري نسبت گلوکز به فروکتوز

اندازه گيري وزن مخصوص

اندازه­گيري نسبت وزن مغزی به وزن کلوچه

اندازه­گيري وزن آبکش

اندازه گيري مواد جامد محلول در آب (بریکس)

اندازه گيري مواد جامد محلول در آب بدون احتساب نمک

استخراج و اندازه گیری چربی به روش سوکسله

اندازه گیری مواد جامد شیر بدون چربی (MNSF)

اندازه گيري ماده خشک بدون چربی

اندازه گیری مواد نامحلول در آب

اندازه گيري کل مواد جامد در آب پخت

اندازه­گيري پری

اندازه گیری میوه محتوا

اندازه­گيري PH

اندازه­گيري اندیس فرمالین

اندازه­گيري انیدرید سولفورو

اندازه گيري نمک

اندازه گیری یون  کلرور

اندازه گیری یون سولفات

اندازه گیری چربی بروش های شیک کردن، ژربر، سوکسله

اندازه گيري اندیس پراکسید چربی استخراجی

استخراج چربی

اندازه گيري نمک

درجه خلوص نمک خوراکی

میزان ید در نمک

اندازه گیری آهن آرد غنی شده

اندازه گيري فروس سولفات در پرمیکس

تست رنگ سنجی نان های سنتی

شناسایی رنگ های مصنوعی به روش کروماتو گرافی لایه نازک T.L.C

اندازه گيري پروتیئن بر مبنای  ماده خشک

اندیس اکسیداسیون

اندیس اکسیداسیون قلیایی

اندازه گیری آزمون های فیزیکی

نقطه انجماد

اندازه گيري کربوهیدرات ( نشاسته) فراورده های گوشتی

اندازه گيري دوزاژ اسانس

اندازه گیری رطوبت بروش ضریب شکست، رطوبت سنج، اون

هدایت الکتریکی

نشاسته در سوسیس و کالباس

اندازه گیری اندیس یدی به روش هانوس

اندازه گيري نقطه لغزش در روغن و چربی

اندازه گيري دانسیته شیر

اندازه گیری فیبر خام

اندازه گیری عصاره آبی

اندازه گیری نقطه ذوب در روغن و چربی

اندازه گیری صابون باقی مانده در روغن و چربی

اندازه گیری عدد یدی به روش ویجس در روغن و چربی

اندازه گیری مواد غیر قابل صابونی شدن در روغن و چربی

اندازه گیری ناخالصی نا محلول در روغن و چربی

اندیس صابونی در روغن و چربی

فعالیت دیاستازی عسل به روش کیفی

اندازه گیری CO2 نوشابه ها

اندازه گیری پروتئن

تعیین نوع قند

تعیین اندازه ذرات آرد

اندازه گیری میزان نارسی، آسیب دیدگی، غیر یکنواختی، آفت زدگی، مواد خارجی و درجه بندی حبوبات