صفحه معاونت » مدیریت آزمایشگاه » پژوهش » طرحهای کاربردی و تحقيقاتی

عنوان طرح

وضعیت طرح

استخراج رنگ های مصنوعی قابل حل در آب با استفاده از فاز ساکن واندازه گیری کمی با دستگاهHPLC  در مواد غذایی

اتمام یافته

بررسی میزان نگهدارنده بنزوات وسوربات در انواع دوغ با روش HPLC

اتمام یافته

بررسی میزان کافيين، بنزوات سدیم، سوربات پتاسیم و رنگ های مصنوعی مجاز در انواع نوشابه های ورزشی به روش کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا

در حال اجرا

بررسی میزان آنتی بیوتیک ناتامایسین در پنیر و ماست با استفاده از دستگاه کرواتوگرافی مایع با کارایی بالا

تصویب شده

استخراج ملامین  با استفاده از فاز ساکن واندازه گیری کمی با دستگاهHPLC  در شیرهای پاستوریزه و استریلیزه

در حال اجراء

ارزیابی فیزیکوشیمیایی و میکروبی شیرهای پاستوریزه و استریلیزه در دو فصل تابستان و زمستان در شهر تهران

اتمام یافته

اندازه گیری میزان آفلاتوکسین M۱ در نمونه های پودر آب پنیر

تصویب شده