فرم آنلاین گزارش ADR

 

برای ثبت عوارض ناخواسته داروها در فرم زرد ADR به لینک های زیر در سازمان غذا و دارو یا سامانه ADR معاونت غذا و دارو مراجعه نمائید.

 

»سامانه ثبت گزارش عوارض و اشتباهات دارو پزشکی (سازمان غذا و دارو)