گزارشات کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

« گزارشات کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو »
 

 

« گزارش جامع سال ۱۳۹۴ »

» گزارش جامع پزشکان (کلیه پزشکان) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (پزشکان عمومی) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بیماری های چشم) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بیماری های داخلی) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بیماری های کودکان) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بیماری های گوش حلق و بینی) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بیماریهای زنان و زایمان) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بیهوشی) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بيماريهاي اعصاب) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بيماريهاي پوست) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بيماريهاي عفونی و گرمسیری) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بيماريهاي قلب و عروق) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص پرتودرماني (راديوتراپي)) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص پرتوشناسی) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص جراحی عمومی) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص جراحي استخوان ومفاصل) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص جراحي كليه،مجاري ادراري و تناسلي) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص جراحي مغز و اعصاب) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص روانپزشكي) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (اورولوژی کودکان) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (فوق تخصص جراحی قلب و عروق) در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴

 

شش ماه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (جامع کلیه پزشکان) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (پزشکان عمومی) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بیماری های چشم) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بیماری های داخلی) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بیماری های کودکان) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بیماری های گوش حلق و بینی) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بیماریهای زنان و زایمان) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بیهوشی) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بيماريهاي اعصاب) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بيماريهاي پوست) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بيماريهاي عفونی و گرمسیری) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص بيماريهاي قلب و عروق) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص پرتودرماني (راديوتراپي)) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص پرتوشناسی) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص جراحی عمومی) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص جراحي استخوان ومفاصل) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص جراحي كليه،مجاري ادراري و تناسلي) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص جراحي مغز و اعصاب) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

» گزارش جامع پزشکان (متخصص روانپزشكي) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

 

« گزارش جامع سال ۱۳۹۲ »

» گزارش جامع (کلیه پزشکان) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (متخصصین بیماری های اعصاب و روان) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (متخصصین بیهوشی) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (متخصصین بیماری های چشم) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (متخصصین بیماری های داخلی) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (متخصصین بیماری های قلب و عروق) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (متخصصین بیماری های گوش، حلق و بینی) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (متخصصین جراحی عمومی) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (متخصصین جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (متخصصین بیماری های کودکان) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (متخصصین جراحی مغز و اعصاب) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (پزشکان عمومی) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (متخصصین پرتودرمانی) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (متخصصین بیماری های پوست) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (متخصصین روانپزشکی) در سال ۱۳۹۲

» گزارش جامع پزشکان (متخصصین بیماری های زنان و زایمان) در سال ۱۳۹۲