معرفي كميته تجويز ومصرف منطقي دارو

« معرفي كميته تجويز ومصرف منطقي دارو (RUD) »

بر مبنای استراتژي اصلاح و بهبود وضعيت مصرف دارو در کشور، از سال ۷۵ با دستورالعمل وزير وقت کميته کشوري و کميته‌هاي واقع در دانشگاه‌های علوم پزشکي سراسر کشور تحت عنوان کميته‌هاي علمي بررسي نسخ پزشکي فعاليت خود را آغاز نمودند. به منظور تعیین شاخص های تجویز دارو درکشور نسخه اوليه نرم افزار جامع نسخه پرداز در سال ۷۶ در ساير مراکز نصب استفاد شد و در سال ۷۹ کميته بررسي نسخ به “کميته تجويز و مصرف منطقي دارو (RUD)” تغيير نام يافت.

رويكرد فعلی فعاليت های كميته تجویز و مصرف منطقی دارو در معاونت غذا و دارو مبتنی بر محور های زیر است:

– جمع آوري داده‌هاي نسخ پزشکان از داروخانه ها ویا سازمانهای بیمه گر و ثبت در نرم‌افزار  و آنالیز آماری  و تدوین شاخصها  و پايش نسخ پزشکان

– تهيه و تدوين گزارشات علمي و آماري نسخ و ارائه بازخورد به پزشکان و  سازمان‌هاي مرتبط

– آموزش های  گروه پزشکي

– برگزاری برنامه های باز آموزی، کارگروه های علمی، همایش و…

– افزايش آگاهي عمومي جامعه

– تهيه محتوا، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی

– انجام مداخلات در جهت اصلاح روند شاخص های غیر منطقی تذکرات و اخطارهای باز دارنده ،سیاستهای تشویقی و…

– پژوهش‌هاي مرتبط با تجويز و مصرف منطقي دارو

 

در حال حاضر گزارشهاي مربوط به وضعیت نسخه نویسی به صورت دوره ای در جلسات علمي کميته تجويز و مصرف منطقي دارو دانشگاه مورد بررسي قرار می گیرد. در حال حاضر نسخه تحت وب نرم افزار نیز قابل استفاده بوده و قابلیت دریافت نسخ آپلود شده از داروخانه ها را دارد.