معرفي واحد عوارض جانبی داروها

« معرفي واحد ثبت وبررسی عوارض ناخواسته داروها ( ADR) »

واحد ثبت وبررسی عوارض ناخواسته داروها ( ADR) در معاونت غذا و دارو زیر مجموعه واحد تحقیق و توسعه بوده و اقدامات زیر در آن صورت می گیرد:

» جمع آوري گزارشات مربوط به عوارض ناخواسته و خطاهای دارویی

» بررسی، تجزيه و تحليل و ثبت عوارض دارویی گزارش شده

» انتقال گزارشات دریافتی به سازمان غذا و دارو و پیگیری موارد مورد نیاز

» برگزاري جلسات آموزشی جهت افزايش آگاهي گروه پزشكي در ارتباط با عوارض ناخواسته و خطاهای دارویی

» تلاش در جهت جلوگيري از بروز عوارض ناخواسته دارويي ناشي از مصرف غير منطقي داروها، تداخلات دارويی و خطاهای دارویی

» اقدامات آموزشی در جهت افزایش ارتقاء استانداردهای ایمنی بیمار در بیمارستانها و داروخانه ها