مطالب علمی و آموزشی

« مطالب علمی و آموزشی »

 

» مطالب ارائه شده در دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی (روز سوم)

» مطالب ارائه شده در دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی (روز دوم – بخش اول)

» مطالب ارائه شده در دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی (روز دوم – بخش دوم)

» مطالب ارائه شده در دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی (روز اول – بخش اول)

» مطالب ارائه شده در دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی (روز اول – بخش دوم)

» مطالب ارائه شده در دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی (روز اول – بخش سوم)

» آشنایی با تجهیزات مصرفی ارتوپدی – دکتر رضایی (قسمت ۱)

» آشنایی با تجهیزات مصرفی ارتوپدی – دکتر رضایی (قسمت ۲)

» آشنایی با تجهیزات مصرفی ارتوپدی – دکتر رضایی (قسمت ۳)

» آشنایی با اقلام مصرفی چشمی

» آشنایی با ایمپلنتهای ارتوپدی

» آشنایی با اقلام مصرفی قلبی (قسمت ۱)

» آشنایی با اقلام مصرفی قلبی (قسمت ۲)

» آشنایی با اقلام مصرفی قلبی (قسمت ۳)

» آشنایی با اقلام مصرفی قلبی (قسمت ۴)

» آشنایی با اقلام مصرفی قلبی (قسمت ۵)