اخبار و عملکرد

« عملکرد مدیریت تجهیزات پزشکی »
 

عملکرد سالیانه مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو به شرح زیر میباشد:

» دوره ها و جلسات آموزشی برگزار شده

» برگزاری کارگاه آموزشی تجهیزات پزشکی مصرفی چشمی توسط معاونت غذا و دارو

» برگزاری کارگاه آموزشی تجهیزات پزشکی مصرفی قلبی توسط معاونت غذا و دارو

» برگزاری کارگاه آموزشی تجهیزات پزشکی مصرفی ارتوپدی توسط معاونت غذا و دارو