معرفی مدیریت

« اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل »

سرپرست اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

جناب آقای دکتر محمدرضا دلنوازی

روز و ساعات ملاقات: یکشنبه و سه شنبه ۹ الی ۱۱

تلفن تماس: ۶۴۴۳۲۴۵۷