مناطق و مراکز تحت پوشش

مناطق تحت پوشش

مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران:

مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰ شهرداری تهران

شهرستان های اسلامشهر و شهرری

 

» محدوده های نطارتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

مراکز تحت پوشش

مراکز تحت پوشش:

» شرکت های توزیعی

» شرکت های تولید کننده

» شرکت های واردکننده

» مراکز درمانی دولتی

» مراکز درمانی غیردولتی

» واحدهای صنفی

 

مسئولین فنی

» اسامی مسئولین فنی