دبيرخانه و میزخدمت

دبيرخانه و بايگاني

شرح وظايف

-حفظ و نگهداري نامه ها، اوراق ، اسناد و مدارك و پرونده مطابق مقررات و اصول بايگاني و تهيه فهرست مربوط بر اساس روش تعيين شده

-پيوست كردن پرونده ها يا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

-تحويل پرونده هاي مختومه به بايگاني راكد با اجازه مقام مافوق

-صورت برداري ، طبقه بندي ، كدگذاري و بايگاني پرونده ها طبق دستورالعمل هاي مربوط و احتياجات سازمان متبوع

-دريافت و ارسال نامه ها از طريق سامانه اتوماسيون، اوراق، پرونده ها و ساير مكاتبات و ثبت مشخصات مجريان آنها

-كنترل نامه هاي ارسالي توسط دبيرخانه و كارشناسان اداره به بايگاني

-شماره گذاري پرونده هاي مربوط هر نامه بر روي آن از دفتر راهنمايي واحدهای تولیدی،تجاری منطقه تحت پوشش

-تنظيم نمودن پرونده هاي بايگاني براساس تاريخ و به شماره نامه در سالهاي مربوطه به رديف

-تشكيل پرونده هايي جديد و راكد نمودن پرونده هاي غيرفعال

-تحويل دادن و گرفتن پرونده يا نامه به همكاران اداره

-پيگيري سوابق خواسته شده

-انديكس نامه هاي وارده به بايگاني در دفتر

-مرتب كردن نامه ها بر اساس شماره

-انجام سایر وظایف و امور مربوطه

پرسنل

معرفي پرسنل

مسئول دبيرخانه معاونت و غذا                               آقای مهندس ایمان سمیع پور                 ۶۴۴۳۲۴۶۸

كارشناس                                                        خانم ف . مقدسي                 ۶۴۴۳۲۴۶۹

كارشناس                                                     خانم مهندس ح. بردستاني                ۶۴۴۳۲۶۷۸

كارشناس                                                         خانم ز. زمانی               ۶۴۴۳۲۴۶۸

كارشناس                                                      خانم ف.رحیمی پور               ۶۴۴۳۲۶۷۹

مسئول کارگزینی                                  خانم م. زرین پژوه                     ۶۴۴۳۲۴۱۸

نامه رسان                                                      آقاي اكبر آبدار                   ۶۴۴۳۲۴۱۷

 

امور تايپ

شرح وظايف :

-تايپ كردن نامه ها و ياداشت هاي اداري از روي پيش نويس هاي خطي

-تايپ كردن بخشنامه ها و يادداشت ها ، گزارش ها و مقالات و نامه هاي چاپي

-تايپ كردن احكام انشایی و ابلاغ ماموریت

-مقابله مطالب تايپ شده با نسخه اصلي و تصحيح آنها در صورت لزوم

-تايپ كردن مطالب اداري و فني و دقيق

 

 

امور كارگزيني

شرح وظايف

-رسيدگي به فرم هاي پر شده استخدامي به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها

-تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال ،‌ترحيم حقوق ، مرخصي ، ماموريت ، ترفيع ، اضافه كار و نظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط

-رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام ، تبديل وضعيت استخدامي ، ترخيص ، بازنشستگي و تعيين برقراري حقوق بازنشسته و يا وظيفه

-انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان

-برنامه ريزي و تمشیت و سرپرستي امور مختلف كارگزيني

-اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدف هاي مورد نظر

-همکاری در تهيه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم

-شركت در كميسيون ها و جلسات مختلف

-پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

-مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل

-اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

-تهيه گزارشات لازم

-انجام سایر وظایف و امور مربوطه

پرسنل

معرفي پرسنل

مسئول کارگزینی                                      خانم مهرشاد زرین پژوه                   ۶۴۴۳۲۴۱۸