اعضاء

معرفی اعضاء مدیریت تجهیزات پزشکی

» مهندس سعید غفوری (مدیریت نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی)

لیسانس مهندسی مکانیک – طراحی جامدات، فوق لیسانس مهندسی پزشکی- بیومکانیک

 

» مهندس مهسا سلیمی (کارشناس نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی)

لیسانس مهندسی پزشکی – بیو الکتریک

 

» مهندس معصومه حیدری (کارشناس مسئول نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی)

لیسانس مهندسی برق – بیوالکتریک

 

» مهندس سید شهاب الدین میرسعسعانی (کارشناس نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی)

لیسانس مهندسی مواد – متالورژی صنعتی، فوق لیسانس مهندسی پزشکی – بیومواد

 

» مهندس آتنا ناصری (کارشناس نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی)

لیسانس مهندسی پزشکی – بیومواد

 

» مهندس یحیی عسگری (کارشناس نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی)

لیسانس علوم آزمایشگاهی – فوق لیسانس نانوتکنولوژی پزشکی

 

» مهندس محمد رضا جهانبانی (کارشناس نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی)

لیسانس پرستاری

 

» مهندس مرضیه کرمی (کارشناس نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی)

لیسانس مهندسی پزشکی – بیوالکتریک