امور اداری

امور اداري

شرح وظايف :

-انجام مط العات لازم در مواردي از قبيل تشكيلات و روش ها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان مرکزی دانشگاه.

-تهيه مجموعه هدف، وظايف و پست هاي سازماني سازمان متبوع و پيشنهاد آن به سازمان مرکزی دانشگاه جهت تاييد.

-تهيه شرح وظايف پست هاي سازماني با همكاري واحدهاي ذيربط

-انجام فعاليت هاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحد كاگزيني

-تشريك مساعي با كارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تنظيم آيين نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مورد لزوم در ارتباط با نيازهاي سازمان متبوع

-ايجاد خط مشي با توجه به خط مشي كلي تعيين شده از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و هماهنگ نمودن فعاليت واحدهاي تابعه با برنامه ها و هدف هاي مورد نظر

-تهيه گزارشات لازم

-پيشنهاد اعطاي گروه تشويقي براساس خط مشي معين شده

-نظارت بر طبقه بندي ، كدگذاري و بايگاني پرونده ها

-كنترل و صدور ماموريتها

-تهيه مدارك ارتقاء گروه و تغيير عنوان ها و ارائه به تشكيلات دانشگاه

-بررسي پرونده هاي طرح تبيين ارتقاء شغلي

-هماهنگي جهت استفاده از امور رفاهي و آموزش كاركنان و كارشناسان

-تهيه اعلاميه هاي اداري و اعلام و اجراي بخشنامه هاي اداري مربوط به كاركنان

-نظارت بر حسن انجام قوانين و مقررات اداري

-تهيه گزارشات و پيش نويس هاي لازم طبق دستور انجام امور اجرايي و تنظيم دفتر آمار پرسنلي

-تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقایع مهم روزانه واحدهاي تابعه

-پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي لازم

-نظارت بر امور دبيرخانه ، بايگاني ، تايپ، تكثير، حضور و غياب و امور اداري ، پرسنل ، تنظيم و جمع آوري اضافه كاري

-ماموريت و گواهي كار پرسنل، برنامه ريزي جهت ارزشيابي ساليانه كاركنان

-نظارت بر انجام خدمات عمومي

-انجام ساير وظايف و امور مربوط

مسئول امور اداري                          خانم مهندس م. محمدزاده جمالیان                 تلفن تماس:   ۶۶۹۷۷۶۴۶

متصدي امور دفتري                      خانم ن. علیخانی                     تلفن تماس: ۶۴۴۳۲۴۷۰

کارشناس                      آقای آ.قنبری                     تلفن تماس: ۶۴۴۳۲۴۷۰

کارشناس امور اداری                      خانم ش. تجریشی                     تلفن تماس: ۶۴۴۳۲۴۷۹

 

 

امور آموزشي

شرح وظايف :

-انجام مطالعات و پژوهش در زمينه مسائل تخصصي دستگاه هاي ذيربط برحسب مورد پیگیری و نظارت بر تهيه و تنظيم متون درسي در جهت بهبود و غني تر ساختن محتواي دوره هاي آموزشي

-مطالعه و بررسي در زمينه روش هاي بهبود مديريت و كاربرد آنها در برنامه ريزي آموزشي

-بررسي وشناخت نيازهاي آموزشي تخصصي مديريت و امور اداري در سطوح مختلف شغلي در سازمان متبوع به منظور برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي مربوط

-انجام اقدامات لازم در زمينه پذيرش شركت كنندگان و صدور گواهينامه پس از پايان هر دوره

-برنامه ريزي در زمينه انتخاب و دعوت از استادان و مربيان و تهيه جدول برنامه ريزي درسي دوره هاي مختلف

-نظارت بر اجراي مطلوب دوره هاي مختلف آموزشي و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي مربوط

-ارزشيابي مراحل مختلف دوره هاي آموزشي مختلف اعم از بدو دوره ، در خلال تشكيل جلسات آن و در پايان هر دوره آموزشي

-انجام ساير وظایف و امور مربوطه

پرسنل

معرفي پرسنل

 

مسئول آموزش                   آقای آ.قنبری            تلفن تماس:  ۶۴۴۳۲۴۷۰

 

 

امور رفاهي

شرح وظايف :

-پيش بيني احتياجات پرسنلي اولويت هاي رفاهي آنان با انجام نظر سنجي هاي مختلف و اقدام در مورد تامين نيازهاي مربوطه

-برگزاري برنامه هاي رفاهي ، تفريحي و ورزشي كاركنان

-انجام كليه امور مربوط به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي درمان كاركنان

-هماهنگی استفاده کارکنان از امکانات رفاهی و اماكن اقامتي در مشهد مقدس و ساير شهرهاي كشور و ساير امکانات رفاهي

-ثبت نام متقاضيان به منظور استفاده از اماكن اقامتي دانشگاه در مشهد مقدس ، ساري و ساير شهرهاي كشور

-برگزاري تورهاي سياحتي- زيارتي

-انجام امور مربوط به پرداخت تسهيلات نقدي (انواع وام ها ،اهداي جوايز شاگردان ممتاز و . . . ) به پرسنل

-انجام نظرسنجي هاي مختلف از خدمات رفاهي ارائه شده

-انجام مكاتبات لازم به منظور برقراري كمك هزينه عائله مندي اولاد ، فوت و ازدواج وپرداخت جوايز شاگردان ممتاز پرسنل

-انجام سایر وظایف و امور مربوطه

پرسنل

معرفي پرسنل

مسئول امور رفاهي                         خانم ن.علیخانی            تلفن تماس:   ۶۶۹۷۷۶۴۶