صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » سومین روز از برنامه دوره آموزشی، ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی برگزار شد.

سومین روز از برنامه دوره آموزشی، ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی برگزار شد.