صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » دومین روز از برگزاری برنامه دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی

دومین روز از برگزاری برنامه دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی