صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » اخبار مدیریت دارو » اطلاعیه فراخوان تأسیس داروخانه در شهر حسن آباد فشاپویه

اطلاعیه فراخوان تأسیس داروخانه در شهر حسن آباد فشاپویه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
تعداد بازدید : 658

اطلاعیه فراخوان تأسیس داروخانه در شهر حسن آباد فشاپویه

از متقاضیان تأسیس داروخانه روزانه در شهر حسن آبادفشاپویه که صرفاً تا قبل از تاریخ 01اردیبهشت 1396 درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت بر امور داروی دانشگاه به ثبت رسانده اند دعوت بعمل می آید.

بدینوسیله از متقاضیان تأسیس داروخانه روزانه در شهر حسن آبادفشاپویه که صرفاً تا قبل از تاریخ ۰۱اردیبهشت ۱۳۹۶ درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت بر امور داروی دانشگاه به ثبت رسانده اند دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۲۲مرداد ۱۳۹۶ جهت اعلام آمادگی و تکمیل مدارک خود در روزهای اداری به این معاونت واقع در تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی، پلاک ۵۸۴ طبقه سوم مدیریت نظارت بر امور دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه نمایند.

ضمناً مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و به هیچ عنوان به درخواست ها و مراجعات بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.