صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » معاونت غذا و دارو » هفته جهانی آگاه سازی آنتی میکروبیال

هفته جهانی آگاه سازی آنتی میکروبیال

 

 

 

زمان ما در ارتباط با آنتی بیوتیک ها در حال اتمام است

آنتی بیوتیک ها همیشه راه حل نیستند

خطرات استفاده خودسرانه از آنتی بیوتیک ها

پوستر مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها

پوستر دوره درمان با آنتی بیوتیک را کامل کنید.

مقاومت آنتی بیوتیکی

فقط آنتی بیوتیکی که پزشک برای شما تجویز میکند نجات بخش است

به پزشک خود برای تجویز آنتی بیوتیک اصرار نکنید

استفاده نادرست از آنتی بیوتیک باعث رشد باکتری های مقاوم می شود

مقاومت آنتی بیوتیکی، یک تهدید جهانی 

چگونه از گسترش مقاومت میکروبی پیشگیری کنیم؟

عواقب بی اثر شدن آنتی بیوتیک ها و بروز مقاومت

مقاومت به آنتی بیوتیک ها

اشتباهات رایج در مصرف آنتی بیوتیک 

اتحاد جهانی برای حفظ داروهای آنتی میکروبیال

اتحاد جهانی برای حفظ داروهای آنتی میکروبیال

اتحاد جهانی برای حفظ داروهای آنتی میکروبیال

اتحاد جهانی برای حفظ داروهای آنتی میکروبیال